ဆိုင်များနှင့်အလုပ်ဌာနများအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၉/၁၉၅၁
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/01/1952
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ(၅) စာမျက်နှာ ၃၆၅ တွင် ကြည့်ပါ။ ယခုဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈/၂၀၁၆ ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များ နှင့် အလုပ်ဌာနများဥပဒေ) ဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။