နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၄၈
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/01/1948
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ယခုဥပဒေသည် ၄-၁-၁၉၄၈ ရက်နေ့တွင် အာဏာတည်ပြီး ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ  နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်ကို ခန့်အပ်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥပဒေဖြစ်သည်။

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။