မီးသတ်ဝန်ထမ်းနှင့် မီးသတ်အဖွဲ့အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၆/၁၉၅၃
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/01/1954
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မီးသတ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။