အမျိုးသားကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးကောင်စီ အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၄/၁၉၅၀
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
09/10/1950
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။