၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လယ်ယာအလုပ်သမား အနည်းဆုံးအခကြေးငွေအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၄/၁၉၄၈
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
22/10/1948
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမတက ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်ကျေညာသည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အာဏာတည်သည်။ သို့သော် ဤဥပဒေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။