၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည့်တန်ဆာပပျောက်ရေး အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၄/၁၉၄၉
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/04/1949
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ယခု ဥပဒေကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေအမှတ် ၁၉/၁၉၅၆ ဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေဖြင့် “ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေးအက်ဥပဒေ” ဟု အမည် ပြောင်းခဲ့ပါသည်။

စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။