၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ သီးစားခစံနှုန်းအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၂/၁၉၅၀
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
16/10/1950
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။