၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရေးအာဏာပိုင်အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၄/၁၉၅၂
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/10/1952
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤဥပဒေသည် ၁၄-၁၀-၁၉၅၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်၍ နိုင်ငံတော်သမတ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သတ်မှတ်သည့်နေ့ ၁-၁၂-၁၉၅၂ ရက်နေ့တွင် အာဏာတည်သည်။

စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။