၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇၅/၁၉၅၃
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/10/1953
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ယခုဥပဒေကို လယ်ယာမြေဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁/၂၀၁၂) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။