The Myanmar Stamp Act

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၈၉၉
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/07/1899
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤဥပဒေကို စုစုပေါင်း (၇) ကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများအနက်မှ The Burma Stamp(Amendment) (Validating) Act  (19/1947) ကို ဥပဒေများရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ (၁/၁၉၉၂) ဖြင့် ၁၉-၂-၁၉၉၂ ရက်နေ့တွင် ရုပ်သိမ်းထားသဖြင့် တည်ဆဲပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၆) ခု ကျန်ရှိပါသည်။

စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။