The Prevention Of Ctuelty To Animals Act

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၃၀
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/07/1931
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။