မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ

The Yangon Port Act (Act No.IV of 1905)  နှင့် The Outports Act (Act No. II of 1914) တို့ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၁/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
09/04/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
09/04/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။