၁၉၅၈ခုနှစ် ၊ နိုင်ငံတော်ကောက်ပဲသီးနှံရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့(ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

 
 
ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၅၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/02/1958
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/02/1958
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။