၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ လူထုပညာသင်ကြားရေးကောင်စီ (ရုပ်သိမ်းခြင်း) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၅၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/03/1958
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/03/1958
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။