၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၁၉၅၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/03/1958
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/03/1958
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။