၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် (ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၂/၁၉၅၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/12/1958
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/06/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။