ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အက်ဥပဒေ( ၂၉/၁၉၅၃) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန်ယခုဥပဒေကိုပင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ (နယကဥပဒေအမှတ် ၂၄/၂၀၁၀) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄/၁၉၇၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/06/1977
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/06/1977
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။