ရှေးဟောင်းဝတ္တုပစ္စည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

၁၉၅၇ ခုနှစ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများအက်ဥပဒေကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၃/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
22/07/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
22/07/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။