၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
11/03/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
11/03/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။