၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ဘဏ်အဖွဲ့ (ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
03/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
03/09/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။