၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှု တားမြစ်ရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၆/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/07/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/07/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။