၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ (ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၄/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/09/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။