၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၅/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/09/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။