၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဈေးများကို ဒေသန္တရအဖွဲ့ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း (ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၈/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/09/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။