၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မြေခွန်တော် (ရုပ်သိမ်းခြင်း)အက်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၅၅ ၊ မြေခွန်တော်အက်ဥပဒေ (၃၉/၁၉၅၅) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၆/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/09/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။