၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထေင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး နှင့် သက်မွေးပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၀/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/08/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/08/1989
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။