ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၃/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/08/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/08/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။