ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၈/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/11/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/11/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။