ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုတတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/01/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/01/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။