ရက်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
20/01/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/01/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။