ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၁၀/၁၉၉၀) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
20/01/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
20/01/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။