အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
20/01/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
20/01/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။