၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့်အလုပ်ဌာနများဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် Burma Code Volume 5 ပါ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများအက်ဥပဒေ (၅၉/၁၉၅၁) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၈/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/02/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/02/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။