မျိုးစေ့ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/01/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/01/2011
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။