အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၉၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/06/1996
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
24/06/1996
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။