မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (၂၁/၂၀၁၂)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (၁၈/၂၀၁၃) တို့ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၀/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/10/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/10/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။