သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၂၀၀၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/04/2003
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/04/2003
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။