ူဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/05/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/05/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: