၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁/၁၉၈၂) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/07/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/07/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။