မြန်မာ့ကမ်းရိုးတမ်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
06/07/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
06/07/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။