မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ (၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃/၁၉၇၇) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/07/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
14/07/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။