တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ (၁) ပါ The Burma Extradition Act (၁၅/၁၉၀၃) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၆/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/07/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/07/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။