ဆည်မြောင်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၇/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/08/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/08/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။