၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများ အလုပ်စီစဉ်ရေးအက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ (၅) (Burma Code Volume 5) ပါ (THE DOCK WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT) ACT. [BURMA ACT III, 1948.] ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
09/02/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
09/02/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။