၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စကားရပ်များ အစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/01/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/01/2011
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။