၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မြန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၁၂/၁၉၉၁) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/06/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/06/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။