မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဤဥပဒေ၏မူရင်းဥပဒေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၂/၂၀၁၅) ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၈/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/06/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/06/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။