သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၅/၁၉၉၄) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/06/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/06/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။