ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၇/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/01/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/01/2011
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။