၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် (ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၁၉၆၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/04/1960
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/04/1960
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။